สวัสดิการพนักงาน  /  Employee Welfare

บริษัท สยาม แปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด ตอบแทนพนักงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการและ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานของบริษัทฯ พึงได้รับ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 

สภาพการจ้าง

 • ค่าจ้างแรกเข้าอ้างอิงกฏหมายแรงงาน

 • กำหนดอัตราจ้างต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละระดับตำแหน่งงาน

 • เงินโบนัสและเงินบำเหน็จประจำปี พิจารณาจากยอดขายของบริษัทฯ

 • จะมีการปรับเงินค่าจ้างประจำปีช่วงเดือน ม.ค. ของทุกปี โดยพิจารณาจากยอดขายของบริษัทฯ

ความมั่นคงของพนักงาน

 • เงินบำเหน็จกรณีเกษียณ

 • กองทุนประกันสังคม ใช้สิทธิอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

 • กองทุนเงินทดแทน ใช้สิทธิอันเนื่องจากการทำงาน

สวัสดิการ

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • อาหารรับประทานฟรี โรงงานมีการบริการ

 • รถรับ-ส่งพนักงานฟรี โรงงานมีการบริการ

 • เงินช่วยเหลืองานศพกรณีพนักงาน และ/หรือบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต

 • ห้องพยาบาล โรงงานมีการจัดห้องพยาบาล

 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การฝึกอบรม

 • ให้การอบรมแก่พนักงานแรกเข้า/อบรมหน้างาน

 • จัดการฝึกอบรมภายใน ตามแผนฝึกอบรมประจำปี

 • มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ให้การฝึกอบรมความรู้ทักษะเฉพาะทาง และความชำนาญในการทำงาน


สมัครงานออนไลน์  /  Apply Online