สวัสดิการพนักงาน  /  Employee Welfare

บริษัท สยาม แปซิฟิค อีเลคทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด ตอบแทนพนักงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานของบริษัทฯ พึงได้รับ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 

สภาพการจ้าง

 • ค่าจ้างแรกเข้าอ้างอิงกฏหมายแรงงาน

 • เงินโบนัสและเงินบำเหน็จประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ

 • จะมีการปรับเงินค่าจ้างประจำปีช่วงเดือน มกราคมของทุกปี

ความมั่นคงของพนักงาน

 • เงินบำเหน็จกรณีเกษียณ

 • กองทุนประกันสังคม ใช้สิทธิอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

 • กองทุนเงินทดแทน ใช้สิทธิอันเนื่องจากการทำงาน

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการ

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • อาหารรัปทานฟรี

 • รถรับ-ส่งพนักงานฟรี (โรงงานปทุมธานีมีการบริการ)

 • เงินช่วยเหลืองานศพกรณีพนักงาน และ/หรือบุคคลในครอบพนักงานเสียชีวิต

 • ห้องพยาบาล (โรงงานปทุมธานีมีการจัดห้องพยาบาล)

 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

 • เบี้ยขยันประจำเดือน/เบี้ยขยันพิเศษ

 • เงินค่ากะ

 • ชุดเครื่องแบบพนักงาน

การฝึกอบรม

 • ให้การอบรมแก่พนักงานแรกเข้า/อบรมหน้างาน

 • จัดการฝึกอบรมภายใน ตามแผนฝึกอบรมประจำปี


สมัครงานออนไลน์  /  Apply Online