สวัสดิการพนักงาน  /  Employee Welfare

บริษัท สยาม แปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด ตอบแทนพนักงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการและ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานของบริษัทฯ พึงได้รับ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 

สภาพการจ้าง

 • ค่าจ้างแรกเข้าอ้างอิงกฏหมายแรงงาน
 • กำหนดอัตราจ้างต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละระดับตำแหน่งงาน
 • เงินโบนัสและเงินบำเหน็จประจำปี พิจารณาจากยอดขายของบริษัทฯ
 • จะมีการปรับเงินค่าจ้างประจำปีช่วงเดือน พ.ย. ของทุกปี โดยพิจารณาจากยอดขายของบริษัทฯ

ความมั่นคงของพนักงาน

 • เงินบำเหน็จกรณีเกษียณ
 • กองทุนประกันสังคม ใช้สิทธิอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
 • กองทุนเงินทดแทน ใช้สิทธิอันเนื่องจากการทำงาน

สวัสดิการ

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • อาหารรับประทานฟรี โรงงานมีการบริการ
 • รถรับ-ส่งพนักงานฟรี โรงงานมีการบริการ
 • เงินช่วยเหลืองานศพกรณีพนักงาน และ/หรือบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • ห้องพยาบาล โรงงานมีการจัดห้องพยาบาล
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การฝึกอบรม

 • ให้การอบรมแก่พนักงานแรกเข้า/อบรมหน้างาน
 • จัดการฝึกอบรมภายใน ตามแผนฝึกอบรมประจำปี
 • มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ให้การฝึกอบรมความรู้ทักษะเฉพาะทาง และความชำนาญในการทำงาน

สมัครงานออนไลน์  /  Apply Online